CZECRIN NETWORKS

CZECRIN je distribuovaná velká výzkumná infrastruktura fungující jako síť univerzit a univerzitních nemocnic pokrývající celé území České republiky a propojuje české výzkumné kapacity s mezinárodními infrastrukturami realizací vědeckých výzkumných projektů.

ECRIN-ERIC NETWORK

CZECRIN je českým národním uzlem panevropské výzkumné infrastruktury ECRIN-ERIC (European Clinical Research Infrastructure Network). CZECRIN je rovněž národní koordinační jednotkou (NATIONAL SCIENTIFIC PARTNER), která poskytuje zázemí pro evropské korespondenty ECRIN-ERIC (European Correspondents | ECRIN), kteří představují přímou spojku na ECRIN-ERIC. To umožňuje efektivní propojení klinicky orientovaných výzkumných infrastruktur v ČR sdružených v CZECRIN s výzkumnou a aplikační sférou v Evropě a úspěšné působení v panevropských projektech realizovaných nadnárodními konsorcii. ČR je prostřednictvím CZECRIN členem ECRIN-ERIC a součástí ESFRI Roadmap.

Partnerské instituce

SÍŤ CENTER KLINICKÉHO VÝZKUMU

CTU Network pokrývá celé území ČR, zahrnuje většinu univerzit a univerzitních nemocnic a představuje síť kontaktních a podpůrných jednotek propojujících klinická pracoviště s dalšími sítěmi a kapacitami CZECRINu. CTU Network je koordinována partnerem CZECRIN – Fakultní nemocnicí u svaté Anny v Brně a podílí se primárně na činnostech souvisejících s přímým přístupem k pacientům (subjektům hodnocení) – zajištění optimálního náboru subjektů do klinických studií.  CTU Network se podílí na řešení konkrétních činností projektů klinických studií realizovaných za podpory VVI CZECRIN prostřednictvím koordinátora klinického výzkumu, čímž je naplněna základní potřeba výzkumníků v ČR. CTU Network spolupracuje úzce s DONets – což umožňuje rychlý a efektivní přenos inovací a zároveň úspěšnou realizaci projektů v klinickém prostředí.

Členské instituce

Disease oriented network

Oborově orientované sítě klinického výzkumu umožňují ověření nových vědeckých a klinických poznatků a hypotéz získaných klinickým odborníky a vědci v klinickém hodnocení a tím i možnost zlepšení výsledků léčby pro pacienty. Tyto specializované sítě zaměřené na specifickou diagnózu či oblast spojují odborníky a pracoviště v celé ČR a umožňují efektivní úspěšné provádění nekomerčních klinických studiích, včetně celonárodní a mezinárodních projektů. Sítě sdružené v DONet sdílejí podpůrné a  odborné kapacity CZECRIN a úzce spolupracují s ostatními sítěmi. Spolupráce sítí sdružených v DONet a sítí  CTU/CTC či ECRIN-ERIC vytváří silný nástroj umožňující úzkou návaznost mezi  klinickými experty  postulujícími vědecké hypotézy a jejich následným klinickým hodnocením v rámci klinických studií v celonárodním i mezinárodním měřítku. Mezi prioritními obory s dedikovanou sítí v současnosti naleznete personalizované klinické studie v onkologii, v pediatrických indikacích, u vzácných onemocnění, pacientů s cévními mozkovými příhodami, u infekčních onemocnění a klinických studiích s léčivými přípravky pro moderní terapie (ATMP). V dalších letech plánuje CZECRIN posílit spolupráci v rámci onemocnění jako jsou kardiologie, pneumologie, hemato-onkologie, perinatologie, psychiatrie a psychofarmakologie nebo epileptologie.

Phase I Units Network

Fáze 1 klinického hodnocení je první fáze, kdy se je nově vyvíjený lék podán člověku. V této fázi je zejména hodnoceno, zda je léčivo bezpečné a jaké jsou jeho farmakokinetické parametry. Primárním cílem fáze I není ještě ověření účinnosti. Cílem je prokázat, že vyvíjené léčivo látka nemůže nikoho zásadně poškodit. Toto hodnocení probíhá nejčastěji u zdravých dobrovolníků a je zcela zásadní fází pro další pokračování klinického výzkumu. Hodnocení probíhá za přísně kontrolovaných podmínek a ve specializovaných jednotkách s plným medicínským zajištěním. Tyto jednotky umožňují provádění časných klinických hodnocení v plném souladu se všemi legislativními požadavky, splnění správné klinické praxe (ICH GCP) a mezinárodních standardů.