KH ETAPA

KH ETAPA ENGLISH VERSION   KLINICKÉ HODNOCENÍ ETAPA ETAPA je randomizovaná a placebem kontrolovaná studie časné cílené léčby patentovaného ductus arteriosus paracetamolem u dětí s extrémně nízkou porodní hmotností. Jejím zadavatelem je University College Dublin v čele s hlavním zkoušejícím – profesorem Janem Miletinem. V Česku klinické hodnocení probíhá ve dvou pražských centrech – FN Motol a Ústav…
Více

KH M.A.R.S.

KH M.A.R.S. ENGLISH VERSION   KLINICKÉ HODNOCENÍ M.A.R.S. M.A.R.S. je randomizovaná dvojitě zaslepená placebem kontrolovaná multicentrická studie účinnosti a bezpečnosti vysoce ředěného atropinového collyria při zpomalování rozvoje krátkozrakosti u dětí, studie fáze IIIb se třemi paralelně uspořádanými rameny, jejíž cílem je rozšíření klinických znalostí o vlivu lokální aplikace vysoce ředěného atropinu na růst axiální délky…
Více

KH MSC-EB

KH MSC-EB ENGLISH VERSION   KLINICKÉ HODNOCENÍ MSC-EB Bezpečnost a účinnost alogenních mezenchymálních stromálních buněk odvozených z tukové tkáně u pacientů s epidermolysis bullosa: klinické hodnocení fáze I/II MSC-EB je klinické hodnocení fáze I/II, jež má za cíl vyhodnotit bezpečnost a účinnost podání léčivého přípravku na bázi mezenchymálních stromálních buněk u pacientů se vzácným vrozeným (genetickým)…
Více

KH KDO_DC1311

KH KDO_DC1311 ENGLISH VERSION   KLINICKÉ HODNOCENÍ KDO_DC1311 Kombinovaná protinádorová terapie s ex vivo manipulovanými dendritickými buňkami produkujícími interleukin-12 u dětských, adolescentních a mladých dospělých pacientů s progredujícími, relabujícími nebo primárně metastatickými malignitami vysokého rizika KDO_DC1311 je klinické hodnocení fáze I/II, jež má za cíl vyhodnotit bezpečnost a účinnost podání léčivého přípravku na bázi dendritických…
Více

KH CoVigi

KH CoVigi ENGLISH VERSION   KLINICKÉ HODNOCENÍ CoVigi CoVigi je multicentrická intervenční poregistrační studie fáze IV, jejímž cílem je sledování dlouhodobé bezpečnosti a účinnosti po očkování proti onemocnění COVID-19. Studii iniciovala Masarykova univerzita ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Brno a Masarykovým onkologickým ústavem. Zařazeno bylo celkem 559 pacientů, kteří v průběhu 2 let absolvovali dohromady…
Více

KH DisCoVeRy

KH DisCoVeRy ENGLISH VERSION   KLINICKÉ HODNOCENÍ DisCoVeRy Multicentrická, adaptivní, randomizovaná studie bezpečnosti a účinnosti léčby u hospitalizovaných dospělých pacientů s COVID-19. Léčba onemocnění COVID-19 je stále velkou výzvou pro medicínský výzkum, proto se zkoumají nové léčivé přípravky či optimalizuje využití stávajících léčiv. Jedním z nových léčivých přípravků je koktejl z dvou monoklonálních protilátek vyvinutých společností AstraZeneca.…
Více

KH HALF

KH HALF ENGLISH VERSION   KLINICKÉ HODNOCENÍ HALF  Prospektivní klinická studie fáze II hodnotící efektivitu a bezpečnost vysazování inhibitorů tyrozinkinázy po předchozí dvoustupňové redukci dávky u pacientů s chronickou myeloidní leukemií v hluboké molekulární remisi Klinické hodnocení HALF je designováno jako prospektivní, multicentrická, nerandomizovaná otevřená studie fáze II k posouzení efektivity a bezpečnosti vysazování tyrosinkinázových…
Více

KH REMED

KH REMED ENGLISH VERSION   KLINICKÉ HODNOCENÍ REMED Účinek dexamethasonu  u pacientů s ARDS a COVID-19 - prospektivní, multicentrická, otevřená, randomizovaná kontrolovaná studie s paralelními skupinami. Onemocnění COVID-19 je pro medicínský výzkum stále velkou výzvou, zkoumají se nové léčivé přípravky nebo možné optimalizace využití stávajících léčiv. Jednou z možností využít stávající léčivý přípravek je léčba…
Více

KH SolidAct

KH SolidAct ENGLISH VERSION   KLINICKÉ HODNOCENÍ SolidAct European DisCoVeRy for Solidarity (EU-SolidAct): Klinická studie s adaptivním platformovým designem pro pandemie a nové infekce V rámci platformového designu se studie řídí obecným hlavním protokolem, ke kterému je vždy přidán sub-protokol s konkrétním léčivem. Prozatím se ve studii EU-SolidAct vyskytla dvě ramena: 1. Sub-protokol Bari-SolidAct Léčba…
Více

KH SEOTP

KH SEOTP English version SEOTP - Bezpečnost a účinnost terapie olanzapinem u psychóz: vliv genetických a epigenetických faktorů – kovariáty léčebné odpovědi SEOTP je klinické hodnocení fáze IV, jehož účelem je zlepšení stávajících léčebných přístupů u psychóz a jejich inovace na základě genotypu a endofenotypu včetně farmakokinetické analýzy tak, aby bylo možné minimalizovat nežádoucí účinky…
Více