KH REMED

KLINICKÉ HODNOCENÍ REMED

Účinek dexamethasonu  u pacientů s ARDS a COVID-19 – prospektivní, multicentrická, otevřená, randomizovaná kontrolovaná studie s paralelními skupinami.

Onemocnění COVID-19 je pro medicínský výzkum stále velkou výzvou, zkoumají se nové léčivé přípravky nebo možné optimalizace využití stávajících léčiv. Jednou z možností využít stávající léčivý přípravek je léčba pomocí kortikosteroidu dexamethasonu. Klinické hodnocení REMED má za cíl testovat hypotézu, zda podávání 20 mg dexamethasonu denně je v porovnání s denní dávkou dexamethasonu 6 mg u dospělých pacientů se středním nebo závažným ARDS v souvislosti s onemocněním COVID-19 účinnější. Iniciátorem této multicentrické studie je Fakultní nemocnice Brno – Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, která ve spolupráci s VI CZECRIN studii v 10 centrech České republiky u 300 pacientů realizuje.

NÁBOR PACIENTŮ

Nábor do klinického hodnocení REMED byl ke dni 9.3.2022 z důvodu ustupující pandemie ukončen. Celkem do studie bylo zařazeno 235 pacientů z 300 plánovaných. Infografika níže znázorňuje procentuální splnění náboru a zapojení spolupracujících pracovišť.

REMED je součástí plánované prospektivní metaanalýzy klinických hodnocení porovnávající vyšší a standardní dávky dexamethasonu u pacientů s COVID-19 a hypoxií – protokol je registrován zde.

Dokumenty k projektu

Schválení KH MEK FN Brno

REMED Data and Safety Monitoring Board

Interim analýza - zpráva

Informovaný souhlas (zkrácená verze)

V případě zájmu o plnou verzi ICF, či další dokumentaci ke KH, kontaktujte prosím karolina.grodova@med.muni.cz

Kontakty

Národní koordinátor KH REMED:

MUDr. Jan Maláska, Ph.D. | jan.malaska@med.muni.cz | +420 532 232 009

Projektová manažerka:

Ing. Karolína Grodová | karolina.grodova@med.muni.cz