KH KDO_DC1311

KLINICKÉ HODNOCENÍ KDO_DC1311

Kombinovaná protinádorová terapie s ex vivo manipulovanými dendritickými buňkami produkujícími interleukin-12 u dětských, adolescentních a mladých dospělých pacientů s progredujícími, relabujícími nebo primárně metastatickými malignitami vysokého rizika

KDO_DC1311 je klinické hodnocení fáze I/II, jež má za cíl vyhodnotit bezpečnost a účinnost podání léčivého přípravku na bázi dendritických buněk u onkologicky nemocných pacientů dětského věku, v dospívání a u mladých dospělých.

Léčivý přípravek byl vyvinut a je vyráběn CZECRIN GMP jednotkou ACIU MU. Základ léčivého přípravku tvoří vlastní imunitní buňky pacienta a také odebraný vzorek pacientovy vlastní nádorové tkáně. V laboratořích se určitý typ odebraných imunitních buněk nechá dozrát a „naučí se“ při tom rozpoznávat odebrané nádorové buňky. Po podání takto „vycvičených“ buněk by mělo u nemocného dojít k podpoře vlastní protinádorové obranyschopnosti.

Zadavatelem studie je Masarykova univerzita. Pacienti, kteří se studie účastní, jsou v péči hlavního zkoušejícího lékaře, pana prim. MUDr. Petera Múdrého, Ph.D. a jeho kolegů a kolegyň z Kliniky dětské onkologie Fakultní nemocnice Brno. Souběžně s testovaným léčivým přípravkem pacienti podstupují veškerou dostupnou protinádorovou léčbu.

NÁBOR PACIENTŮ

Nábor do studie KDO_DC1311 byl již ukončen. Nadále pokračují návštěvy zařazených pacientů na Klinické dětské onkologie a je sledován jejich zdravotní stav a vývoj onemocnění.

Kontakty

ctc.czecrin@med.muni.cz