CZECRIN_4 PACIENTY

CZECRIN_4 PACIENTY - Zavádění inovativních moderních terapií

Období realizace: 1. 7. 2017 – 30. 6. 2021

  • Registrační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001826
  • Název: CZECRIN_PRO PACIENTY – zavádění inovativních moderních terapií
  • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
  • Partneři: Masarykova univerzita
  • Název programu: OP VVV
  • Prioritní osa: PO 1 – Posilování kapacit pro kvalitní výzkum
  • Výše přidělené dotace celkem: 19 996 786 Kč
  • Období udržitelnosti: 1. 7. 2021 – 30. 6. 2026
  • Hlavní řešitel projektu: Lenka Součková, Ph.D.
  • Popis a cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je dále podpořit modernizaci a výzkumné aktivity výzkumné infrastruktury CZECRIN (struktura uvedená v Cestovní mapě České republiky velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace pro léta 2016 až 2022) a dále podpora a zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků.

Hlavním výzkumným cílem projektu je vývoj, výroba a klinické hodnocení inovativního léčivého přípravku ATMP se zaměřením na oblast vzácných onemocnění. Dílčí cíle projektu jsou rozděleny do třech základních výzkumných oblastí, které jsou infrastrukturou CZECRIN dále rozvíjeny:

1)      Vývoj a výroba léčivého přípravku ATMP

Dílčím cílem je validace postupu izolace mezenchymálních buněk z kostní dřeně a z tukové tkáně a jejich aplikace do klinické praxe v rámci klinického hodnocení léčivého přípravku ATMP.

2)      Sledování a klinicko-farmakologická interpretace koncentrací inovativních moderních léčiv v terapii vzácných onemocnění s důrazem na pediatricko-onkologická onemocnění

Dílčím cílem je zavedení metodik kvalitativní a kvantitativní detekce analytů inovativních moderních léčiv na bázi monoklonálních protilátek a tyrozinkinázových inhibitorů pomocí LC-MS, jejich reprodukce a aplikace do klinické praxe v rámci klinického hodnocení spolu s komplexní farmakologickou interpretací směřující k určení biologicky optimální dávky léčiva a délky terapie.

3)      Návrh designu a příprava protokolu klinického hodnocení v oblasti vzácných onemocnění

Dílčím cílem je návrh protokolu a design studie k výše zmíněným klinickým hodnocením v oblasti vzácných onemocnění.